phone_iconTelefon:  510 - 459 - 476  Adres: Kochanowskiego 28/27, 25-384 Kielce

Zamówienie tłumaczenia

W celu złożenia zlecenia można osobiście odwiedzić biuro i po wypełnieniu formularza zlecenia pozostawić dokumenty do tłumaczenia lub też można przesłać do nas teksty lub dokumenty do tłumaczenia faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku tłumaczeń przysięgłych konieczne jest okazanie oryginałów dokumentów.

Ogólne warunki wykonywania tłumaczeń przez Biuro Tłumaczeń

 1. Biuro Tłumaczeń, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami wykonywania tłumaczeń. Biuro może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, na co Klient wyraża zgodę. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak choroba lub przyczyny leżące po stronie Klienta, Biuro może wydłużyć termin realizacji lub odstąpić od wykonania zlecenia.
 2.  Biuro świadczy usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zlecenia.
 3.  Z wyjątkiem materiałów, które w sposób oczywisty są powszechnie dostępne (np. artykuły prasowe, ustawy, strony internetowe, itp.), wszystkie dokumenty i materiały powierzane przez Klienta (jak również treść tłumaczonych spotkań) są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim (innym niż pracownicy lub podwykonawcy Biura).
 4. Tłumaczenia pisemne rozliczane są na podstawie stron obliczeniowych tekstu docelowego w następujący sposób:
  a. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 znaków ze spacjami, minimalne zamówienie to 1 str.;
  b. Strona obliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami, minimalne zamówienie to 1 str.
 5. Tłumaczenia ustne rozliczane są na podstawie godzin tłumaczenia w następujący sposób:
  a. Liczona jest każda rozpoczęta godzina dostępności tłumacza;
  b. Minimalne zamówienie to 1 godzina.
 6. Zlecenia wykonywane w ciągu jednego dnia roboczego lub wymagające tłumaczenia powyżej 5 stron obliczeniowych dziennie są traktowane jako zlecenia ekspresowe.
 7. Wykonane tłumaczenia są dostarczane w sposób określony w zleceniu.
 8. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji.
 9. Odwołanie Zlecenia wymaga formy pisemnej i musi zostać doręczone do Biura osobiście, przesyłką pocztową lub faksem. W przypadku odwołania Zlecenia dotyczącego tłumaczenia pisemnego Klient ponosi koszty tłumaczenia wykonanego do chwili otrzymania przez Biuro stosownej informacji o odwołaniu. W przypadku odwołania Zlecenia dotyczącego tłumaczenia ustnego w dniu jego realizacji Klient ponosi koszty wynagrodzenia wynikające z wyceny wskazanej w zleceniu. Nieskorzystanie z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia kosztów związanych z jego wynagrodzeniem.
 10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie trzydziestu dni od daty wykonania tłumaczenia. W przypadku reklamacji Biuro zobowiązuje się do niezwłocznego skorygowania tłumaczenia.
 11. Odpowiedzialność Biura za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym szkoda powstała.
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym, niemniej jednak Biuro jest zobowiązane do niezwłocznego skorygowania tłumaczenia